سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

پیروی از شهوت فرج و افراط در آمیزش، شکی نیست که عقل را چنان مقهور و منکوب می کند که همت آدمی را مقصور بر تمتع و بهره گیری از زنان می سازد، و انسان را از سلوک راه آخرت محروم می گرداند، و بسا چنان چیره شود که دین و ایمان را زایل نماید و آدمی را به ارتکاب کارهای زشت بکشاند، و اگر قوه واهمه کسی بر او غالب باشد این شهوت او را به عشق بهیمی

گرفتار سازد و در نتیجه نیروی وهم، عقل را در خدمت شهوت در آورد، و حال آنکه خدا عقل را آفریده تا مطاع باشد نه خدمتگزار شهوت. و این بیماری دلهائی است که از محبت خدا و از همت های عالی خالی و بی نصیب است.

و باید از مبادی شهوت یعنی فکر و نظر کردن درباره آن احتراز نمود، زیرا اگر شهوت به هیجان آمد و استوار شد دفع آن دشوار است، و همچنین است دوستی جاه و مال و ملک و فرزند. و مثل کسی که آن را از همان آغاز انگیزش در هم شکند مانند کسی است که عنان مرکبی را از آغاز ورود به جائی به دست گیرد که بازداشتن آن با کشیدن عنان آسان است، و مثل کسی که بخواهد شهوت را بعد از استحکام و ریشه دار شدن معالجه کند مانند کسی است که آن چارپا را واگذارد تا داخل خانه شود و آنگاه دم او را بگیرد و بخواهد از عقب بیرون کشد، چه تفاوت بزرگی است بین این دو حال از حیث آسانی و دشواری. پس احتراز و احتیاط باید در ابتدای کار باشد که در اواخر جز با کوشش شدید که نزدیک به جان کندن است علاج نمی پذیرد.

و گاهی افراط این شهوت گروهی را بر آن می دارد که غذاهای مقوی می خورند تا نیروی بیشتر برای آمیزش پیدا کنند، اینان مانند کسانی هستند که به چنگ درندگان گرفتار شده اند و در بعضی اوقات که آن درندگان از ایشان غافل شوند حیله ها کنند تا آنها را به هیجان و حمله آورند، و پس از تهییج و برانگیختن آنها به علاج و اصلاح آنها پردازند.

به تجربه رسیده است که کسی که مطیع و منقاد این شهوت گردد و در افزودن وسائل تهییج آن و تزویج زنان و تجدید آنان و تخیل و نگریستن و خوردن غذاها و داروهای محرک بکوشد بدن او ضعیف و بیمار و عمرش کوتاه می شود، و افراط آن گاه به سقوط آن قوه و اختلال در قوای فکری و فساد عقل منجر می گردد - چنانکه در کتابهای طبی اثبات شده است - و آمیزش برای مغز او هر چیز زیانبارتر است، زیرا جلب قسمتی از مواد معنوی به آنجا مربوط است. و از این رو غزالی این شهوت را به عامل و کارگزار ظالمی تشبیه کرده که پادشاه او را مطلق العنان کند و وی را از ظلم باز ندارد و او به تدریج همه اموال رعایا را بگیرد و

آنها را به فقر وفاقه مبتلا سازد و آنان از گرسنگی و ناتوانی از تحصیل قوت و آذوقه خود هلاک شوند. به همین گونه اگر عقل این قوه را مقهور نکند و آن را بر راه اعتدال نگه ندارد همه مواد مناسب و شایسته ای که قوه غاذیه باید آنها را بدل ما یتحلل سازد به مصرف خود می رساند و همه را منی می سازد، و همه اعضاء بی غذا می مانند و ضعیف می گردند و بدن به سرعت رو به فنا می رود. اما اگر شهوت مطیع عقل باشد و به امر و نهی آن گردن نهد همچون عامل و کارگزاری است که از روی عدل و مروت مالیات می ستاند و آن را صرف مملکت و حفظ مرزها و اصلاح پلها و دیگر نیازهای کشور می کند و بقیه اموال رعیت برای خودشان می ماند و صرف آذوقه و سایر مایحتاج زندگیشان می شود.

و دلیل بزرگی آفت این شهوت و مقتضی هلاک دین و دنیا بودن آن، اگر از حد اعتدال بگذرد، اخباری است که در ذم آن وارد شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از دعاهای خود چنین می گوید: «خدایا از شر گوش و چشم و دل و شر منی خود به تو پناه می برم» . و روایت است که «وقتی آلت شهوت جنسی برخاست دو ثلث عقل می رود» . و در تفسیر قول خدای تعالی:

«و من شر غاسق اذا وقب» (فلق، 3) .

«و از شر شب (یا هر تاریکی) وقتی فرا گیرد» .

چنین روایت شده است که: از شر آن آلت وقتی که برخیزد. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «زنان دامهای شیطانند» . و فرمود: «خدا هیچ پیغمبری از گذشتگان را برنینگیخت مگر اینکه ابلیس امید داشت که او را به مهلکه زنان بیفکند، و من از هیچ چیز چنان نمی ترسم که از این» (3). و فرمود: «از فتنه دنیا و فتنه زنان بپرهیزید و اول فتنه بنی اسرائیل از ناحیه زنان بود» . و روایت است که: «شیطان به موسی علیه السلام گفت: با زن بیگانه در خلوت منشین، که هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نکند مگر اینکه من خود - نه یارانم - سومی آنها خواهم بود تا او را به فتنه اندازم» . و نیز روایت شده که: «شیطان گفت زن نصف سپاه من است، و آن تیری است برای

من که به هر جا می افکنم خطا نمی شود، و زن محرم اسرار من و فرستاده من در حاجات من است» . و شکی نیست که اگر این شهوت نبود زنان بر مردان تسلط نمی یافتند.

پس با دلیل عقلی و نقلی روشن و آشکار است که: افراط در این شهوت و آمیزش زیاد مذموم است. هان تا مغرور نگردی به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زنان بسیار داشت، که همه آنچه در دنیاست نمی توانست دل او را به خود مشغول دارد.

او در محبت خدا چنان مستغرق بود که بیم آن می رفت که دلش از شوق الهی آتش بگیرد و از آنجا به کالبدش سرایت کند، و از این جهت زنان متعدد خواست و جان شریف خویش را به آنان مشغول می ساخت تا اندکی التفات به دنیا پیدا کند و کثرت استغراق به مفارقت روح از بدن نینجامد، و از این رو وقتی شوق خدا در کانون سینه اش افروخته می شد و در دریای حب و انس فرو می رفت دست بر پای عایشه می زد و می فرمود: «کلمینی و اشغلینی یا حمیرا» ای عایشه! با من سخن گوی و مرا مشغول کن» . و وی با سخن خود پیامبر صلی الله علیه و آله را از آن حال عظیم که قالب تن تاب تحمل آن را ندارد مشغول می ساخت.

لکن از آنجا که طبیعت و جبلت او انس به خدا بود و التفات او به خلق عارضی بود و برای مدارا با بدن و حفظ حیات خود را به آن وا می داشت، هنگامی که مجالست وی با آنان به طول می انجامید دلتنگ می شد و شکیبائی در او نمی ماند و می فرمود: «ارحنا یا بلال!» «ای بلال! ما را آسوده کن (اذان بگوی)» تا به حالتی که دوست می داشت باز گردد. و انسان ضعیف العقل از فهم این حال معذور است، که افهام از آگاهی بر اسرار کارهای او قاصر است.

اما معالجه افراط این شهوت - بعد از یادآوری مفاسد مذکور آن - این است که باید قوه شهوت را با گرسنگی ضعیف ساخت و از آنچه باعث هیجان آن می شود از قبیل تخیل و تصور زنان و نگاه کردن و سخن گفتن و خلوت با آنان احتراز کرد که قویترین سبب تحریک و هیجان این شهوت نگریستن و خلوت کردن است، و از این جهت خدای تعالی فرمود:

«قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» (نور، 30) .

«به مؤمنان بگو که دیدگان خویش باز گیرند» .

و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفا من الله تعالی اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه» .

«نظر کردن تیر زهر آلودی است از تیرهای شیطان، پس هر که خود را از بیم خدای تعالی از آن نگاه دارد خداوند ایمانی به او عطا فرماید که شیرینی آن را در دل خود بیابد» .

و فرمود: «لکل عضو من اعضاء ابن آدم حظ من الزنا، فالعینان تزنیان و زناهما النظر» .

«برای هر عضوی از اعضاء آدمی بهره ای از زناست، چشم ها نیز زنا می کنند و زنای آنها نگریستن است» . و فرمود: «به خانه زنانی که شوهرشان غایب است نروید که شیطان همچون خون در هر یک از شما جریان دارد» .

عیسی بن مریم علیه السلام فرمود: «از نگاه کردن (به نامحرم) بپرهیزید، که شهوت را در دل شما کشت می کند و می پرورد، و نگریستن برای فتنه کافی است» . از یحیی بن زکریا پرسیدند که ابتدای زنا و سرچشمه آن چیست؟ فرمود: «نگاه کردن و آرزو نمودن» . و داود علیه السلام به پسر خود گفت: «فرزندم! به دنبال شیر راه برو و در عقب زن راه مرو» . و ابلیس گفته است: «نگاه کردن تیر و کمان من است که هرگز در آن خطا نمی کنم» .

و چون نظر کردن انگیزنده شهوت است، در شریعت نگریستن زن و مرد به یکدیگر حرام شده، و همچنین شنیدن سخنان یکدیگر، مگر به ضرورت و بقدر حاجت.

و همچنین نظر کردن مردان بر پسران امرد (بی مو، که موی بر زنخ نیاورده اند) اگر از روی شهوت و موجب فتنه باشد حرام شده است. و از این رو بزرگان دین و اخیار هر عصر و دیاری از نظر کردن به روی پسران احتراز می نمودند، حتی یکی از آنان گفته است: «ترس من برای جوان عابد و زاهدی که با پسر امرد می نشیند بیشتر از ترسی است که برای او از درنده های خطرناک دارم» .


  

در این متن خواستیم با دوستانی که گرفتار انحرافات جنسی شدند یک صحبت دوستانه داشته باشیم:

دوستان عزیز:

لواط-زنا-استمنا علاوه بر بیماری های جسمی عواقب روحی شدید تری برای انسان ایجاد می کند مشکلاتی که شاید اصلا به آن توجه نداشته باشید یکی از آنها پرخاشگری است و بسیاری از بیماری ها که در نهایت آن به پوچی رسیدن است این اعمال انسان را به قهقرا می برد و از ذات اقدس الهی دور می کند و از وصل شدن به نور واقعی(خدا)دور می سازد و از همه سنگین تر این که انسان این اعمال را در مقابل خدایی انجام می دهد که کم ترین ظلمی به ما نکرده و از مادر به ما دلسوز تر هست

آیا شایسته هست ما به خدا چنین ظلمی روا داریم....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدا توبه پذیر و مهربان هست پس رسیدن به خدا رو شروع کنیم

ادامه دارد.

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید.


  

در متون دینی ما یکی از قبیح ترین کارها که موجب لرزه در عرش خدا می گردد عمل لواط می باشداین عمل فارغ از ضرر های جسمی و بیماری های دستگاه  تناسلی موجبات ضرر های روحی در انسان می شود به طور مثال اگر شما تشنه باشید از از آب نمک بخورید علاوه بر اینکه شما را سیراب نخواهد مرد بلکه تشنگی مفرطی را برا شما رقم میزند

آنچه که از مجرای طبیعی سیراب نشود موجبات هلاکت وتشنگی شدید تری در انسان ایجاد می کند

عمل لواط علاوه بر اینها مجازات و عقوبت اخروی شدیدی  دارد و از گناهان کبیره محسوب می گردد

ادامه دارد.

لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 


  

در ادامه مباحث زیان های خود ارضایی(استمنا):یکی از اثراتی که خود ارضایی در پی خواهد داشت ضعف قوای چشم و کم نور شدن و ضعیف شدن آن خواهد بود ای امر به تحلیل قوای جسمی می باشدانجام زیاد این عمل از قوای جسمی انسان کم می کند و یکی از اثرات آن ضعیف شدن چشم و بالا رفتن نمره چشم می شود

علاوه بر ضرر های جسمی ضرر های روحی نیز به انسان وارد می شود زیرا برای انجام این عمل یک حالت فرضی بدون از واقعیت در ذهن مجسم می شود که این خود علاوه بر کاهش کامجویی طبیعی در آینده یک خلل روحی برای انسان ایجاد می کند.

ادامه دارد.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید


  

آیا میدونید تاثیر داشتن محاسن(ریش) در ارتکاب خود ارضایی و لواط چیه؟؟؟؟؟؟

بر اساس حدیثی از  معصومین که فک کنم  از امام رضا (ع) بود قوم لوط و مرتکب عمل لواط میشدند یکی از ویژگی های دیگه ای که داشتن این بود که ریش های خود را می تراشیدند

بر اساس گزارش های جهانی با شیوع انحرافات جنسی در جوامع کودکان(دقت کنید کودکان که هنوز  موی صورتشون در نیومده) بیشتر مورد سو استفاده قرار میگیرند

پس می بینید که اسلام که دستور به گذاشتن محاسن (ریش) داده به چه نکاتی توجه کرده است

در ضمن لفظ ریش در عربی یعنی زینت و این یعنی ریش و محاسن زینت مرد است


  

در یاداشتی از تاثیر خود ارضاییی رو ی چهره خبر دادیم و تعدادی از دوستان نظراتشون رو بیان کردم در ادامه این مطالب باید ذکر کنیم که خود ارضایی بر بیناییی انسان نیز اثر دارد و موجب ضعف چشم و بالا رفتن شماره چشم می  شود این مطلب رو من در کتابی مطالعه کردم


  

یکی از نیار های هر انسانی که خدادادی است ونیاز به ارضای جسمی و روحی می باشد در غالب شهوت جنسی بروز می کند توجه به این نیاز بسیار مهم است و چون خداوند هیچ کاری را بی حکمت انجام نمی دهد پس شهوت نیز که یکی از نیا های بشری است بی حکمت قرار نگرفته است

خداوند که نیازی را قرار می دهد راه برطرف شدن نیا را نشان داده و ان ازدواج است و حکمت قرار دادن این نیاز تداوم نسل انسانی است

پس خدایی که هر کاری را در بستر حکمت و علم انجام می دهد این کار یعنی بقای نسل را نیز در قالب یک بستر علمی قرار داده است


  

یکی از مسائلی که در تحریم همجنس بازی در مکاتب دینی مطرح می گردد تداوم نسل انسانی است و این خود از توجه به ارضای انسان در کانون خانواده حکایت دارد انسانی که خود را غرق در هم جنس بازی کند علاوه بر بی علاقگی در ارتباط گیری با جنس مخالف ضربه ای نیز به حرکت نسل انسانی زده است خداوند در آیات قرآن از خلق هرچیز به صورت زوج زده است که این خود نشان از حکمت در تداوم زندگی در جهان خلقت می زند

به نظر شما آیا همجنس بازی نوعی ظلم به نسل انسانی نیست ؟؟؟؟؟؟

در قسمت نظرات منتظر نظر شما هستیم.............


  

با توجه به اینکه در نظر سنجی در خواست شده پیرامون مباحث هم جنس بازی مطالب بیشتری گذاشته شود

شما می توانید در قدم اول به سوال زیر از دیدگاه خود پاسخ دهید

به نظر شما فلسفه تحریم هم جنس بازی از نظر مکاتب دینی من جمله اسلام چیست؟؟؟؟؟؟

منتظر نظرات شما هستیم


  

شاید واژه های س.ک.س ،انحرافات جنسی و ... از جمله کلماتی است که درباره آن در فضای مجازی جست وجو می شود اما علت آن چیست که علت آن سرکوب غرایز باشه البته راهکارهایی برای آن در نظر گرفته شده راهکارهایی که راهگشا است اما به خود انسان ها بستگی داره


  
   مدیر وبلاگ
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :28
بازدید دیروز :14
کل بازدید : 205987
کل یاداشته ها : 70


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ